چرا باید برای بازاریابی محتوایی جارگون تعریف کرد؟

فایده اصلی ورود به «جارگون» و لغات تخصصی چیست؟

چرا باید به سمت واژگان تخصصی در بازاریابی محتوایی حرکت کنیم؟

در این نوشته می‌کوشیم به این سؤالات پاسخ دهیم.

جارگون : تولید/خلق، توزیع و ترویج محتوا