مخاطب چگونه محتوا را می‌فهمد؟

مخاطب چه درکی از محتوای ما دارد؟

مخاطب دقیقا چه چیزی از محتوای ما می‌خواهد؟

چگونه محتوا با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند؟