پژوهش محتوایی نخستین گام برای تدوین استراتژی محتواست.

پژوهش محتوایی شامل پژوهش کلمات کلیدی، انتخاب و دسته‌بندی کلمات کلیدی، ارزیابی نبودهای محتوایی و تعیین استراتژی محتوا بر مبنای آن است.

در این مقاله به رو‌ش‌های نوین پژوهش محتوایی می‌پردازیم.

اصول پژوهش محتوایی