محتوا و عملکرد محتوا را با چه شاخص‌هایی باید سنجید؟

از شاخص‌های سنجش محتوا چه انتظاری داریم؟

اساسا چرا باید عملکرد محتوا را بسنجیم؟